Układ trawienny może być zaangażowany w migrenę na dwa sposoby: wymioty żółcią występujące w trakcie ataku migreny i nie pozwalające choremu przez cały dzień opuszczać łóżka

– lub przeciwnie – j ako przyczyna napadu migre-ny, wywołuj ąca go poprzez mechanizm nietole-rancji lub, rzadziej, alergii trawiennej. Do zwalczania tych dolegliwości używane są różne lekarstwa: domperidon (motilium, peridys) – antydo- pamina, zdolna zapobiegać kryzysowi, a zarazem leczyć go, dogmatil i primperan regulujące działanie żołądka. Najlepiej stosować je w postaci czopków lub zastrzyków, by uniknąć odrzucenia przez organizm.

U chorych często wymiotujących żółcią zapobiega się jej gęstnieniu i tworzeniu kamieni żółciowych przez podawanie delorasnu i ursolvanu oraz przez stosowa-nie diety ubogiej w cholesterol.

Jak już mówiliśmy, alergie na niektóre pokarmy mogą wywoływać migreny. Reakcja alergiczna powo-duje wzmożoną przepuszczalność jelit, które nie za-trzymują pochodzących z pokarmu histaminy i tyra- miny.

Oczywiście, najlepiej jest całkowicie wyeliminować z pożywienia pokarmy wywołujące dolegliwości. Nie zawsze jest to łatwe. Diety stają się wtedy zbyt mono-tonne, a czasem powodują niedobory w pokarmie, toteż nie można stosować ich zbyt długo.

Jeżeli trudno jest wyróżnić szkodliwy składnik po-żywienia, stosujemy metodę unikania produktów bo-gatych w tyraminę i histamię, podając równocześnie leki antyalergiczne. Wśród nich bardzo skuteczny w przypadkach migren pokarmowych jest nalcron. Często trzeba go stosować w złożeniu z lekami anty- histaminowymi. Gdy stan chorego ulegnie pozytywnej stabilizacji, nalcron stosowany prewencyjnie (dwie ampułki przed posiłkiem) pozwala pacjentowi nawet na dobrą kolację u znajomych, bez ryzyka nieprzyjemności po przebudzeniu.

Istnieje też inna, bardzo skuteczna metoda leczenia migren z zaburzeniami trawiennymi i migren wynika-jących z alergii pokarmowych. Ta, od dawna wypróbo-wana terapia bez użycia leków, a tym samym bez występowania ich działań ubocznych, to po prostu, już wielokrotnie wspominane, leczenie zdrojowe.